حامد تاجمیر ریاحی

مشخصات:

 سمت: عضو هیات مدیره
 وضعیت: غیرموظف
 مدرک تحصیلی: دکترا