محمد رحیم احمدوند

مشخصات:

سمت: رئیس هیات مدیره
وضعیت: غیرموظف
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد -اقتصاد

 

سوابق کاری:

رئیس سازمان امور اقتصادی استان اصفهان
معاون وزیر و رئیس سازمان خصوصی سازی
رئیس سازمان امور اقتصادی