سید علی رضا صادقی

مشخصات:

 سمت: عضو هیات مدیره
 وضعیت: غیرموظف
 مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی مالی