گزارشات مالی

1- فعالیت ماهانه فروردین ماه 1402
2- فعالیت ماهانه اردیبهشت ماه 1402
3-  فعالیت ماهانه خرداد ماه 1402
4-گزارش میاندوره ای 6 ماهه اول سال مالی 1402 (حسابرسی شده)
5- گزارش تفسیری 14020331
6-  فعالیت ماهانه تیر ماه 1402
7-گزارش فعالیت مرداد ماه 1402
8-گزارش فعالیت شهریور ماه 1402
9-تصمیم هیات مدیره به انجام افزایش سرمایه
10-پیشنهاد هیات مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
11-گزارش میاندوره ای 9 ماهه سال مالی 1402 (حسابرسی نشده)
12-گزارش سود قطعی شرکت لیزینگ ایران و شرق
13-گزارش فعالیت مهر ماه 1402
14-گزارش فعالیت آبان ماه 1402
15-گزارش فعالیت آذر ماه 1402
________________________________________________________
1- صورت های مالی
2- گزارش فعالیت ماهانه
3- گزارش طرح توجیهی افزایش سرمایه
4-صورت های مالی منتهی به 30آذر  1401 حسابرسی نشده
5-گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 30 بهمن 1401
6-گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 30 دی 1401
7-مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
8-مشخصات کمیته حسابرسی شرکت
9-مشخصات اعضای هیات مدیره لیزینگ
10-مجمع عمومی عادی سالانه
11-گزارش فعالیت ماهانه مهر 1401
12-گزارش فعالیت ماهانه مرداد 1401
13-گزارش فعالیت ماهانه فروردین 1401
14-گزارش فعالیت ماهانه شهریور 1401
15-گزارش فعالیت ماهانه دی 1400
16-گزارش فعالیت ماهانه خرداد  1401
17-گزارش فعالیت ماهانه تیر 1401
18-گزارش فعالیت ماهانه بهمن 1400
19-گزارش فعالیت ماهانه آذر 1401
20-گزارش فعالیت ماهانه آبان 1401
21-گزارش فعالیت ماهانه اسفند 1400
22-گزارش فعالیت ماهانه اردیبهشت 1401
23-گزارش تفسیری مدیریت 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 14010331
21-صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی شده 14010331